A Patedda

Undi s’attacca guasi sempri mòri,
si tenti di staccàlla sò dulòri!
Perciò stà attentu a quista operazioni
perchè dòpu l’ugni tòi non sò più bòni.
Nun mòlla mai u scòddu und’è attaccata
bedda tranquilla si ni stà avvinghiata
nun g’ha paura mancu do punenti,
tantu si buffa nun ghi fà gnenti.
Potaria èssi in quiddu medaglioni
un da bandèra,ò postu do’ lioni
pè dimustrà chi l’isulani veri
da qui nun si ni vani vulintièri.
Si a patèdda da u scòddu sòiu si stacca
è sbattulàta pè u mari d’a risacca;
cussì l’isulanu pè u dulòri
luntanu d’à so’ casa si ni mori.

Mario Boccone