CulturaDialettoVocabolario

Ortaggi e erbe aromatiche in isulanu

I pumàti o i pummàti, i pomodori.
I puaròni, i peperoni.
I mirizzàni anche mirinzàni, le melanzane.
U cólu, il cavolo.
U garbùsgiu, chiamato anche cólu ingarbusgiàtu il cavolo a cappuccio.
Cólu zavattònu, varietà di cavolo a foglie larghe.
U colaffióri, il cavolfiore.
I pòmi o i pòmmi, anche i patati, le patate.
I fasgióli, i fagioli.
I fasgiulìni, i fagiolini freschi fini.
I cìci, i ceci.
I lintìgghj, anche i lintìcchj, le lenticchie.
I caròti, le carote.
I ravanètti, i ravanelli.
A rucchètta, la rucola.
A lattuga, la lattuga.
I cipùddhi, le cipolle.
I pòrri, i porri.
L’agliu, l’aglio.
U granònu, il granturco.
U purzèmmulu, anche u persèmulu, il prezzemolo.
U sélleru o u séllaru, il sedano.
U finòcchju, il finocchio.
I fài, le fave.
I pùsi, i piselli.

Mundà u cólu, i puaròni e i mirizzàni, mondare il cavolo, i peperoni e melanzane.
Scugnì fasgióli, fài e pùsi, sgranare fagioli, fave e piselli.
Sbucchjà i pòmi, sbucciare le patate.
Taddhà i pummàti, tagliare i pomodori.
Intazzà l’agliu e u purzèmmulu, tritare l’aglio e il prezzemolo.
Un capu dagliu, una testa d’aglio.
Un spìcchju d’agliu, uno spicchio d’aglio.
Un strùsciu di lattuga, un torsolo di lattuga.
Una pannucchja di granònu, una pannocchia di granturco.

LE ERBE AROMATICHE E ALTRI AROMI USATI IN CUCINA:

U basgiricò, il basilico.
A mènta pèrza, la maggiorana.
L’arba baròna, il timo.
L’arèghita anche l’arèganu, l’origano.
A mènta, la menta.
U finucchjèttu o finòcchju sarvàticu, il finocchio selvatico.
U rosumarìnu, il rosmarino.
L’orufógliu, l’alloro.

Francesco Pusole