CulturaDialettoPoesie in maddalenino

Qui in bassu

Una figura umana guarda u cielu
E’ luminosu di stelli, ma luntanu.
solu i suspiri arrivinu vulendi,
solu i pinzeri che fugghjnu di manu.
Speranzi e sogni cù l’ali di ventu
tocchinu a luna bianca e sdinugghjosa:
Una parola nun l’ha ditta mai,
una prummissa o un si,durci o spunzosa.
Ha aggantatu i mugugni, i patimenti,
ha sintitu paroli crudi e amari.
Ha livatu u velu ai so’occhi chiari
pè dà luci e curagghju a u mondu intregu.
Ma qui, tra cielu e terra nun gh è paci
e l’ommu che si vanta d’essè forti
porta solu scumpigliu e solu morti.
vendi i valori e compra cosi marci.
G’ha paura dei stelli e a malasorti,
sparruccia i carti, chiedi aiutu ai maghi
e intantu u mondu brugja e cala affundu
l’aria è di piumbu e u vilenu sicca i mari.
Piegni pè dugna piccula svintura
comi un zitegddu offesu, tali e quali,
i cosi seri si li piglia a jocu,
e i danni si li criea cu i stessi mani.

Alba Leoni