CulturaDialettoIdentità

Modi di dire legati alla tradizione marinaresca maddalenina

Capuzziti zì Niculà (ai bambini durante i bagni, o ai cormorani per spaventarli)

Gurfu Liò (ingordo)

Avegghi i zini in stacca (avarizia)

Essi un connaru senza sangui (senza personalità)

Mittì a prua annantu (osteggiare, minacciare)

Livà l’acqua da sutt’a prua (togliere sostegno)

Ha abbuccatu u lagghiò (essere creduloni)

Lagghioni di fundali (idem)

Pari una bibbegula (muoversi sguaiatamente)

Gruncu a un occhiu (chiedetelo a qualche indigeno)

Sciurtì d’a tana cum’ u purpu (movimento sospettoso)

Luazzu mortu a bomba (fessacchiotto)

U purpu ha lampatu u nigrinu (azione dispersiva)

Mugugnoni chi pari un pesciu sanpetru (di persona brontolona)

Avé a peddi cum’a razza pitrosa (per una carnagione non proprio levigata)

Arrussazzatu chi pari un capponu (aver preso troppo sole)

Occhi di potta marina (occhi arrossati)

Pari una cuppulata (fisico non proprio da modella)

Gambi di faonu (idem per le gambe)

U granchiu d’a gnacchera (ruffiano)

Piena cumi una patedda murzosa (fisico procace e altro)

Tamanta scurpina (persona scorbutica)

Spiddà cum’un gattuzzu (spellare per troppo sole)

Vilinosa cum’a murena (di persona astiosa)

Vela di strallu (faccia falsa)

Magnà cum’una spizzichina (di poco appetito)

Camminà cum’un muzzaru sturdulitu (camminata incerta)

Camminà di masconi (idem)

Un caffè chi pari acqua di purpu (di un caffè cattivo)

Morzu di murena, toccu di campana (pericolosità della murena e di certe persone)

Gregu livanti acqua di celi (meteo antico)

U tunnu magna u connaru (il potente sopraffà i deboli)

Pesciu sbrigliu (persona inaffidabile)

Allungà i grinfi (tocchino e altro)

A tramuntana lascia u tempu bonu (Meteo)

Lignammu di stracquatura (legname portato a terra dalle mareggiate)

A bordu a undi (a chi vuoi darlo ad intendere)

Lungu e neru cum’un cazzu marinu (come una oloturia)

Avegghi i capiddi cum’un zinu masciu (capigliatura ispida e nera)

Brumizzà, è sempri brumizzendi (pomiciare o preparare l’esca)

Scuffià, essi scuffiendi (rovesciarsi in mare o scoppiare dal caldo)

Truncà in chiglia (figurato per pestare con violenza o forte mal di schiena)

Truncatu in chiglia (stanco morto)

Un zinu, un gottu; un gottu un zinu l’urtimu zinu l’ha imbriacatu

Tutanà, è tutanendi (l’addormentarsi in poltrona)

Pirdì l’orza (perdere l’orientamento)

Andà all’orza

Mittì a bordu (ottenere)

Gargi di viulinu (menù fantasioso in mancanza di cibo a casa)

Fricandò (idem)

Per approfondimenti consulta :

  • Di quà resti di Conti Antonio, Paolo Sorba editore, Libreria dell’isola;
  • Vocabolari di maddalenino, di Renzo De Martino e di Franco Pusole, Libreria dell’isola
  • Dizionario etimologico, Sbirrizzendi pe l’isula di Aantonio Conti, Paolo Sorba editore, Libreria dell’isola

Con la collaborazione di Francesco Ramon Del Monaco, Bruno e Domenico Battaglia