CulturaDialettoPoesie in maddalenino

Commu si prigaia prima

Quista mi l’ha cuntata un amicu
e nun è d’un tempu tantu anticu,
e spirendi chi nun fessi nisciuna offesa
ghi la digu propriu commu l’agghju intesa.
Dunca. Era u jornu di l’Assunzioni
festa suenni cun grandi funzioni
e in gnésa Lallena e Maria sò intrati
e dopu u segnu d’a cruci si sò pusàti.
Intantu chi a jenti fussi intrata
e amissa fussi cuminciata
i dui donni cun tutta divuzioni
facìini cussì i so’ orazioni.
Maria: “Santa Maria Madre addolorata
Lallè, qual’è quidda tutta incipriata?
si n’ha missu bè in faccia di farina
s’ha presu tutta quidda di Catalina”.
Lallena: “Credo in Dio Padre onnipotente
Marì, chi curagghju chi g’ha a jenti
guarda da qui a fiddola di Pallicci
nun sinnè sciurtita c’a pelliccia”.
Maria: “Patri, Figliolu e Spiritu Santu
Lallè, Lucia g’ha un antru cavaglieri accantu
sò pròpriu tutt’uguali in quidda famìdda
unu ni lascia e unu ni pidda”.
Lallena:” Mi mettu un de vosci mani bon Gisù,
giriti Marì, mirè, nun si n’ammenta più
di quanti liscii ha fattu a vadina
e avà nun s’ha missu a cappiddina!”
Maria:” Sarvetici Patri onniputétenti,
Lallè, appuntu nun è intesu gnénti?
Arriséra è successu un beddu pilipistu
si sò appicàti catalina e Gistu”.
Lallena:” Signori perdunetimi e santi,
Marì, mi quà g’hai davanti
nun la vidi? margarita di zì Picchià
g’ha in capu una patedda rià.
L’hanni truàti bé avà i formi di cappéddi
nun si vidini chi bucchi d’arzéddi,
capitali, bindoni e cappucci,
buttacciòli, caccavéddi e catucci”.
E cussì era finita a funzioni,
i dui donni si sò missi in vinucchiòni
s’hanni fattu u patri e sò sciurtiti
c’u capu bassu e tutti cuntriti.
” Cummi sogu cuntenta o Marì stamani”,
Lallena g’ha dittu, “nun sagu d’undi stani.
G’àgghju a bucca durci comm’o méli
si vidi ch’i mè orazioni sò arrivàti in céli”.
” E’ propriu cussì, Lallè, no’ in gnésa ghi sapèmmu sta,
dimmuccilla fra no’ quista virità
qua ghillà a noscia divuziòni
e a noscia riliggiòni.
Quà è cumme no’ sempri caga e gnésa,
a noscia làmpa è sempri accésa
grazi a Diu nun gh’è nisciunu
chi pò di chi dimmu mali di quarchidunu,
nun sèmmu mica cumme certi, ch’innéci di prigà
si ni vanni in gnèsa a ciattulà”

Luigi Piras