CulturaDialettoPoesie in maddalenino

L’isula all’alba

Quandu l’ombra da notti è jà fugghita
ecc’u soli chi fà a sò sciurtita
I pittori nun ponnu dimostrallu
pè vidè quant’è hai da guardallu.
Ma u guaiu è chi nò semmu mandroni
a pirdicci ogni jornu stà visioni,
ma se unu pè casu l’ha jà vista ,
a u Signori g’ha dittu “sei un artista”.
Quiddu russu chi pò diventa giallu,
nun ghi la digu mica pè vantallu
ammirallu vò puteti solu quì
o in Paradisu , ma ètida murì.
I piscadori hanni lasciatu i letti
e ja sò tutti pronti un dè guzzetti;
si fanni u Padri e mòllini a gumena
e preghinia u Signori a rezza piena.
Signori ! mi senti, T’agghiu chiammatu,
veni a vidè da quì cos’hai criatu;
guardalu puri Tuc’u l’occhi mei
e pò ti rendi contu cosa Sei.

Mario Boccone