CulturaDialettoVocabolario

Gli attrezzi del falegname in isulanu

l falegname si diceva “U bancalà” o ” u bancalàru“.

Sega, sega.
Sigònu, grande sega da usare in due.
Ascia, ascia.
Martéddhu, martello.
Tinàddhi, tenaglie.
Pinzi, pinze.
Cacciaviti, cacciavite.
Girabracchinu, girabacchino.
Scarpéllu o scarpéddhu, scalpello.
Sgùrbia, sgorbia.
Pittinìna, pettinìna.
Sarràccu, saracco.
Squadra, squadra.
Mètru, metro.
Piallèttu, pialletto.
Rasciólu, raschietto.
Tórniu, tornio.

Francesco Pusole